Stanovy WILD WEST COMPANY z.s.

 

Čl. I

Název a sídlo

WILD WEST COMPANY  z.s.  (dále jen WWC) má sídlo ve westernové  pevnosti  FORT HARY,

adresa : Jarotice 1, PSČ 398 04

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku WWC  je:

a) získávat a rozšiřovat informace týkající se osidlování Amerického Divokého Západu

b) výchovně vzdělávat děti a mládež a vést členy spolku k šetrnému přístupu k životnímu prostředí

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

a) výstavba a údržba westernového skanzenu „FORT HARY“

b) pořádání kulturně vzdělávacích programů se zaměřením na Divoký Západ

c) pořádání tematických táborů pro děti

Čl. IV

Vedlejší činnost spolku

a) pronájem nemovitého nebo movitého majetku


Čl. V

Členství ve spolku

a) Členem WWC se může stát každý občan České republiky, který dovrší 15 let, souhlasí s účelem a stanovami WWC . Člen je povinen dodržovat stanovy, ostatní vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů WWC.

b) Členství ve WWC  vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky a zaplacením členských příspěvků na kalendářní rok.

c) Člen má tato práva:

  • účastnit se akcí WWC za podmínek stanovených Radou
  • účastnit se rozhodování na Valných hromadách
  • předkládat podněty a návrhy Radě a Valné hromadě
  • po dovršení 18 let být volen do orgánů WWC

d) Člen má tyto povinnosti :

  • dodržovat stanovy, ostatní vnitřní předpisy spolku a usnesení orgánů WWC
  • podílet se svou činností na plnění cílů WWC
  • platit, pokud nebyl na základě Čestného členství této povinnosti zproštěn, členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném Radou

e) Členství ve WWC zaniká:

  • vystoupením člena ze spolku na základě vlastní žádosti
  • vyloučením člena Radou
  • nezaplacením členských příspěvků
  • zánikem WWC
  • smrtí člena

f) Členům WWC, kteří se zasloužili o rozvoj WWC, může Rada udělit Čestné členství.

Čl. V

Čestné členství

a) Osobám, které se zasloužily o rozvoj WWC, pomáhají s výstavbou  ,,FORT HARY“, nebo jinak naplňují cíle WWC, může Rada udělit Čestné členství.

b) Podmínkou získání Čestného členství není členství ve WWC.

c) O zvýhodnění pro Čestné členy (volný vstup na akce WWC, zproštění od ročních poplatků, atp.) rozhodne Rada.

Čl. VI

Organizace a řízení WWC

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:      a) Předseda

                                                                                             b) Rada 3-5-ti členná

                                                                                              c) Valná hromada

Čl. VII

Předseda WWC

a) Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

b) Předseda je volen Radou na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

c) Předseda je povinen:     1) svolávat zasedání Valné hromady,

                                                2) vést řádně seznam členů spolku,

                                                3) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady

Čl. VII

Rada WWC

a) Rada řídí činnost spolku v období mezi Valnými hromadami.

b) Členy Rady jsou Předseda a maximálně 5 volených Členů Rady.

c) Voleným Členem Rady může být pouze člen nebo Čestný člen WWC. Členy Rady volí a odvolává Valná hromada svým usnesením. Funkční období volených Členů Rady je na dobu neurčitou.

d) Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 její členové. Rada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti rozhoduje hlas Předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Rady, který jednání Rady řídí.

e)Za Radu WWC  jedná navenek Předseda, a to v souladu s usneseními Rady.

f) Radu svolává Předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.

g) Ve výjimečných případech se mohou zasedání Rady, po předchozí domluvě,

zúčastnit členové WWC nebo Čestní členové.

h) Připravuje plán činnosti na následující období.

ch) Stanovuje termín splatnosti členských příspěvků.

i) Zajišťuje přenos informací a zpráv členům WWC.

j) Rozhoduje o změně stanov.

 

 

Čl. VII

Valná hromada WWC

a) Valná hromada WWC sdružuje všechny členy. Valnou hromadu svolává Rada alespoň jedenkrát do roka. Rada svolává Valnou hromadu tak, že oznámí všem členům WWC minimálně 30 dnů předem dobu a místo konání Valné hromady, a to oznámením zveřejněným na webové stránce www.nadivokemzapade.cz, nebo adresně e-mailem. Průběh Valné hromady řídí Předseda, v případě jeho nepřítomnosti určený zástupce - člen Rady.

b) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny 2 /3 všech členů. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Každý člen má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Rady, který Valnou hromadu řídí.

c) Valná hromada volí a odvolává Členy Rady

Čl. VIII

Zrušení WWC a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

a) O zrušení WWC rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou hlasů všech členů WWC, nebo Rada jednomyslným rozhodnutím.

b) O způsobu naložení s likvidačním zůstatkem WWC rozhoduje Rada.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

a)Tyto stanovy schválila Rada WWC dne 4.3 2017   v Jaroticích.

b) Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení Radou WWC.